Ældre sjællandske krønike

1028

Olav den Hellige, de norskes konge, led martyrdøden ved Sticklestad.


1044

Sven blev konge.


1074 

Sven døde, hans ældste søn, Harald, efterfulgte ham.


1080

Harald døde, Knud efterfulgte ham.


1090

Kong Knud led martyrdøden i Odense, hans broder Oluf med tilnavnet Hunger, efterfulgte ham.


1096

Oluf Hunger døde, han blev efterfulgt af Erik den Gode, men han blev begravet på Rhodos, på pilgrimsfærd i det fremmede.


1098

Cisterienserordenens oprettelse, det vil sige, da begyndte de grå munke først rigtigt.


1099

Jerusalem blev erobret af de kristne, der gik pilgrimstog dertil.


1101

Den 10. juli døde kong Erik, med tilnavnet Egode på Jerusalemfærden sammen med sin ægteviede hustru, dronning Bodil, på øen Cypern.


1103

Biskop Asser af Lund blev Danmarks første ærkebiskop.


1113

Dette indtrådte Guds tjener Bernhard, cirka 22 år gammel med sine brødre og fæller i klosteret Citeaux.


1130

Knud den Hellige, hertug af Danmark, led martyrdøden i Haraldsted skov for kong Niels' søn Magnus' hånd.


1131

Der stod et slag ved Jelling i Jylland mellem kong Niels og Erik Emune, Erik tabte.


1132

Fremdeles stod et andet slag mellem dem på øen Sejrø og Erik tabte på ny.


1133

Harald Kesjes borg ved Roskilde blev ødelagt. Han var Erik Emunes broder.


1134

Roskilde blev udplyndret af Harald Kesje, der spredte død og ødelæggelse.


1135Skåne mellem Kong Niels og Erik Emune. Der var stort mandefald i Niels' hær, han søn Magnus og fire bisper fra Jylland og biskop Peder af Sjælland og Henrik af Sverige blev dræbt. Og kong Niels flygtede og blev dræbt.


1136

Erik pålagde som den første landet plovpenge, derfor blev han kaldt Emun af landbefolkningen, som den der altid skal huskes.


1138

Ærkebiskop Asser døde. Biskop Eskil blev udvalgt.


1139

Erik Emune blev dræbt i Jylland af Sorte Plov. Hans nevø, nemlig Erik Lam efterfulgte ham.


1142

Der stod tolv slag på et år mellem Erik Lam og Haralds søn Olaf, og Olaf tabte altid.


1143

Haralds søn Olaf blev dræbt. Samme år blev Alvastra kloster i Sverige grundlagt.


1144

Herridsvad kloster i Skåne blev grundlagt. Det var de 16. datterkloster af Citeaux.


1147

Kong Erik Lam døde. Erik Emunes søn Sven, Magnus' søn Knud og Knud den Helliges søn Valdemar efterfulgte ham. Samme år kæmpede Sven og Knud ved Slangerup.


1148

Den hellige Malachias, ærkebiskop i Irland, gik til sin skaber.


1149

Ærkebiskop Eskil blev fanget af kong Sven af Skåne, men denne, der frygtede bandlysning, slap ham fri og gav ham halvdelen af Bornholm.


1150

Der stod et slag ved Tåstrup mellem Sven og Knud, og Knud tabte.


1151

Der stod et slag ved Viborg, og Knud tabte atter. Og Valdemar bekrigede Svens borge.


1152

Knud drog på rejse til Sverige og Rusland.


1154

Knud ægtede Valdemars søster Sophie.


1155

Der blev sluttet fred mellem kongerne Sven, Knud og Valdemar, således at hver skulle være tilfreds med sin del af riget.


1156 Nyere tilføjelse

Efter at han selv havde brudt troskab og fred, flygtede Sven til Sachsen, og han kom tilbage med hertug Henrik og mange tropper for at jage Knud og Valdemar ud. Og han tabte igen.


1157 Nyere tilføjelse

Sven kom igen tilbage, sluttede fred, og riget blev delt i tre. Ved lodtrækning fik Valdemar nemlig Jylland, Knud Sjælland og de omkringliggene øer og Sven fik Skåne. Men ikke tilfreds hermed dræbte Sven snart efter Knud med svig i Roskilde.


1156

Kong Knud dræbes i Roskilde af Sven, Valdemar flygter såret til Jylland med Esbern Snares hjælp.


1157

Kong Sven blev dræbt på Grathe, og Valdemar fik riget.


1158

Absalon blev biskop i Roskilde. Klostret Vitae Scola grundlægges i Jylland.


1161

Dette år kommer et munkesamfund af Cicistiensere til Sorø. Og Tuta Vallis i Jylland blev grundlagt.


1163

Valdemar besøger kejseren. Og Valdemars søn kong Knud fødes.


1165

Klosteret Cara Insula i Jylland blev grundlagt den 16.2


1167

Buris blev taget til fange af kong Valdemar.


1170

Knud den Hellige blev skrinlagt i Ringsted. Samme år blev Rygen i Venden besejret af danskerne og omvendt til kristendommen. Og Valdemar, den nævnte Knuds broder, og kongerne Erik, Abel og Christoffers fader blev født.


1171 Nyere tilføjelse

Knud den hellige blev skrinlagt. Valdemars søn Knud blev kronet.


1171

St. Thomas af Canterbury, Englands ærkebiskops martyrium.


1173

Der var jordskælv i hele Danmark. Hertug Christoffer af Jylland døde.


1176 

Den hellige Margrethe i Ølsemagle led martyrdøden for sin husbond Herlogs hånd den 28.10.


1177

Ærkebiskop Eskil trådte tilbage.


1178

Hr. Absalon, biskop i Roskilde, blev ærkebiskop i Lund.


1180

Der opstod strid mellem ærkebispen og skåningerne.


1181

Kong Valdemar mødte kejseren ved Trave, hvor han også bortgiftede sine to døtre.


1182

Valdemar den første døde, han var søn af Knud den Hellige, hertug og martyr, der hviler i Ringsted.


1184

Kong Knud foretog et krigstog til borgen Wolgast i Venden.


1187

Jerusalem blev erobret af hedningene. Samme år var der solformørkelse.


1188

Hertug Valdemar bliver ridder den 26.12.


1191 Der er krigstog til Finland.


1192

Biskop Valdemar flygter fra Danmark. Peder, hr. Svends søn blev biskop i Roskilde.


1193

Biskop Valdemar vender tilbage og tages til fange. Esrum brænder første gang.


1194

Der kommer et munkesamfund til Ås kloster i Halland. Og grev Adolf af Holsten tages til fange af kong Knud.


1195

Der var voldsom storm på St. Georgs dag.


1196

Kong Knud drog med hæren til Estland.


1197

Den Hellige Treenigheds orden grundlægges.


1198

Dronning Sophie dør. Og biskop Peder tages til fange.


1200

Holsten underlægges danskerne. Samme år gik Den Hellige Domenicus, Prædikebrødrenes berømte leder, til sin skaber.


1201

Ærkebiskop Absalon i Lund døde. Ham efterfulgte Andreas.


1202

Den hellige Vilhelm i Æbelholt gik til sin skaber dagen før herrens opstandelse ved den tid, da det tredje responsorium synges. Samme år døde kong Knud, der var søn af Valdemar den Første.


1204

Der gik krigstog til Norge, og Esbern Snare døde.


1205

Kong Valdemar ægtede kongen af Bøhmens datter. Der gik krigstog til Venden.


1206

Ærkebiskop Andreas førte hæren til Estland sammen med sine kødelige brødre.


1207

Kong Valdemar vandt Buzeborg og ødelagde den.


1208

Danskerne lider nederlag ved Lena i Sverige.


1209

Biskop Valdemar, der var søn af kong Knud, som ved svig blev dræbt i Roskilde af kong Sven sammen med en tysk adelsmand, Konstantin, blev afsat fra bispesædet i Bremen og bandlyst af Paven.


1210

Der gik krigstog til Samland og Preussen. Kong Sverker led nederlag.


1211

Danskerne bygger borgen Dimin i Venden. Og der lægges bro over Elben.


1212

Dronning Margareta døde.


1213

Esbern Snares søn Johannes døde.


1214

Biskop Peder i Roskilde, avved Gaufrid i Sorø og biskop Olaf af Ribe døde.

Nyere tilføjelse: Kongen ægtede sin anden hustru Berengeria


1215

Pave Innocens afholder almindeligt kirkemøde i Rom. Valdemar den unge bliver konge.


1216

Valdemar hærge pfalzgrevens land. Kong Erik fødtes.


1218

Kejser Otto døde.


1219

Valdemar drog med hæren mod hedningene i Estland.


1220

Dronning Berengaria døde. Jerusalem blev generobret af de kristne.


1222

Kardinal Gregor var i Danmark. Abbed Gunnar i Øm blev valgt til biskop af Viborg.


1223

Kong Valdemar og hans søn kong Valdemar blev fanget ved svig af grev Henrik, der var hans mand.


1225

Jacob Sunesens søn, biskop Peder af Roskilde, døde.


1226

Kongen kom fri med sin søn. Og Niels Stigsøn blev biskop i Roskilde. Samme år blev den hellige Frans befriet for jordelivets lænker og gik lykkeligt  til sin skaber den 4.10 efter i tyve år at have tjent Gud på den mest fuldkomne måde.


1227

Danskerne blev fanget ved Bornhøved.


1228

Den ærværdige og Gud værdige ærkebiskop Andreas af Lund gik til sin skaber. Samme år døde arkebiskop Peder, der efterfulgte ham, og Uffe blev viet til ærkebiskoå.


1230

Kardinal Otto var i Danmark. Samme år var der solformørkelse.


1231

Kong Valdemar den Unge døde. Kong Erik salvet. Og Absalon Belgh døde.


1233

Niels Muses søn Esbern døde.


1234

St. Laurenti kirke i Lund og byen Roskilde blev hærget af brand.


1236

Biskop Valdemar døde sum munk i Luccum kloster i Tyskland. Han grundlagde Ås kloster i Halland.


1237

Hertug Abel ægtede Mechtilde, grev Adolf af Holstens datter


1238

Den hellige Vilhelm, der var abbed i Æbelholt, blev skrinlagt.


1239

Kong Erik ægtede greven af sachsens datter Jutta.


1240

Dette år forkyndte kong Valdemar af Danmark på Vordingborg Danske lov og lod den nedskrive på dansk i bogen, der begynder således: "Mæth logh scal man land büggiæ". Dette skete med samtykke af hans sønner, og de tilstedeværende, nemlig Kong Erik, hertug Abel, hr. Christoffer og ligeledes den ærværdige ærkebiskop Uffe og hans lydbisper.


1241

Kong Valdemar  den anden og Peder Strangesen døde. Og der var solformørkelse.


1243

Kong Erik førte en hær mod sin broder Abel ved Kolding.


1245

Biskop Niels af Roskilde blev afsat og der holdes almindeligt kirkemøde i Rom.


1246

Jacob Sunesen døde - Salig ihukommelse. Og Juris Stigsen blev dræbt.


1247

Sorø kloster brændte.


1249

Biskop Niels døde i Clairvaux. Byen København blev hærget.


1250

Kong Erik blev fanget af hertug Avel ved Slesvig dagen før St. Laurentius dag, mens der var fred.


1251

Grev Niels og den fordums kejser Frederik og Biskop Gunnar af Viborg døde.


1252

Kong Abel blev dræbt i Frisen. Christoffer efterfulgte ham. Ærkebiskop Uffe døde.


1253

Der stod et  slag ved Skelskør mellem Christoffer og Henrik Hemmeltorp.


1254

Jacob blev Ærkebiskop i Lund, og Peder blev biskop i Roskilde.


1256

Peder Ebbesen døde; og bønderne gik som rasende løs på ridderne med køller.


1258

Der stod et slag ved Kisserup mellem kongen og bønderne.


1259

Der stod et slag ved Næstved mellem bønderne og Jarmer. Kong Christoffer blev dræbt i Ribe.


1260

Venderen Jarmer døde, han havde påført sjællænderne ondt.


1261

Kongen blev fanget med sin moder på Lohede. Og Næstved klostret brændte.


1262

Dronningen blev frigivet. Der var solformørkelse i august måned.


1263

Skåningerne satte sig til modbærge mod hertugen af Brunswick.


1264

Borgen Arreskov ødelægges. Kongen kommer fri af fangeskabet.


1266

Kardinal Guido var i Danmark. Andreas Pincerna blev fanget.


1267

Dronning Ingeborg døde i Hedeby.


1268

Borgen i Kolding blev bygget af Kong Erik.


1269

Markgrev Albert af Brandenborg ægtede Christoffers datter Mechtilde.


1270

Andreas Pincerna døde.


1271

Junker Niels døde.


1272

Kongen hærgede hertugdømmet i Jylland. Abels søn hertug Erik døde.


1273

Kongen ægtede Agnete, markgrevens datter. Rudolf blev kejser.


1274

Der var almindeligt kirkemøde i Lyon.


1275

Der stod et slag ved Hova i Sverige, dér blev kong Valdemar taget til fange.


1277

Throgot blev ærkebiskop. Biskop Peder af Roskilde døde. Stig efterfulgte ham.


1278

Kong Eriks søn Erik blev konge.


1279

Junker Abel og hr. Johannes Niklassens enke Marianne døde. Kong Erik af Danmark hærgede Västergötland med rov og brand.


1280

Ærkebiskop Thrugot døde. Jens Dros efterfulgte ham.


1282

Dronning Margareta og Absalons hustru fru Cecilia døde.


1283

Freden genoprettes. Valdemar Eriksen bliver hertug og Jacob greve. Der var hungersnød i Danmark-


1284

Frøken Jutta døde. Borgen Laholm ødelægges.


1285

Hertug Valdemar og hans drost blev fanget af konen og spærret inde i Søborg.


1286

Biskop Johannes af Odense døde, Gisiko efterfulgte ham. Dronning Sophia af Sverige døde.


1287

Kong Erik blev dræbt i sin seng i Finderup i Jylland St. Cecilie nat.


1288

Stig Andersen flygtede med sine fæller.


1289

Ærkebiskop Jens Dros af Lund døde. Jens Grand efterfulgte ham. Jens Krag blev biskop af Roskilde.


1240

Der bygges borg på Hjælm. De norske hærger Langeland.


1241

Sultanen tog Accra og myrdede mænd og kvinder.


1292

Drost Skjælm dræbes.


1293

Den norske konges tredie tog til Danmark. Stig døde.


1294

Ærkebiskop Jens tages til fange. Rane Jonsen lægges på stejle.


1295

Ærkebiskoppen befries hemmeligt. Pavens udsending Isarn kommer til Danmark. De fredløse får våbenhvile.


1296

Kong Erik ægtede Ingeborg. Kongen af Sveriges datter.


1297

Kongen besejrede Kalundborg og Christoffer.


1298

Borgen Hindsgavl erobres. Isarn kom sammen med ærkebiskoppen.


1299

Der blev lagt interdikt over hele Danmarks rige, og det varede fulde fire år, og indtil påske i det femte.


1300

Tartarernes hersker overvandt sultanen. Biskop Gisiko døde. Ringsted kloster brænder.


1301

Olaf bliver biskop i Roskilde. Der er almindeligt aflad i Rom.


1303

Ærkebiskop Jens Grand blev afsat.


1304

Grevinde Agnes døde. Hun var tidligere de danskes dronning.


1307

Kong Erik drog med en stor hær ind i Skåne.